ధర్మం | Dharmam Telugu PDF Book Free Download

ధర్మమనే పదం "దృ" అనే సంస్కృత ధాతువునుంచి వచ్చింది . "దృ" అంటే  ధరించడం, సహించడం, నిలబెట్టడం, ధర్మానికి అనేక అర్ధాలు సూచించారు. ప్రకృతి అని , ప్రకృతి నియమాలని, భరించేది గాను, నైతికమైనది గాను, ఉత్తమమైనది గాను, నైతికం, నైతిక శక్తి , సత్కర్మ, నియమం, మతసమ్మతమైనది, నాణ్యమైనది, వైవిధ్యంగలది, సత్యమైనది , పంచభూతాత్మకమైనది . ఈ గ్రంథంలో సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన అన్ని సూత్రాలను, నైతిక విలువలను వివరించడమైంది .


ధర్మం : Dharmam
Related Books :

dharmam meaning in telugu, dharmam in telugu, dharmam ante emiti in telugu, telugu word dharmam meaning in english,sanatana dharma in telugu pdf, sanatana dharma meaning in telugu, hindu dharmam telugu, dharmam pdf book download telugu, 

Comments

 1. This is how my friend Wesley Virgin's biography launches with this SHOCKING and controversial video.

  You see, Wesley was in the army-and shortly after leaving-he revealed hidden, "SELF MIND CONTROL" secrets that the government and others used to get whatever they want.

  As it turns out, these are the same methods tons of celebrities (especially those who "come out of nowhere") and top business people used to become rich and successful.

  You probably know that you use only 10% of your brain.

  Really, that's because most of your brainpower is UNCONSCIOUS.

  Maybe that conversation has even occurred INSIDE your own brain... as it did in my good friend Wesley Virgin's brain seven years ago, while driving an unregistered, beat-up bucket of a vehicle without a driver's license and with $3.20 in his bank account.

  "I'm so fed up with living paycheck to paycheck! When will I get my big break?"

  You've been a part of those those thoughts, ain't it so?

  Your own success story is going to start. You just need to take a leap of faith in YOURSELF.

  CLICK HERE TO LEARN WESLEY'S METHOD

  ReplyDelete
 2. Not able to download. Please fix it

  ReplyDelete
 3. How to download Ebooks lie Bhagavathgeetha and some ...

  ReplyDelete
 4. Unable to download this book. Please help by providing a new link or uploading the book. Will be eagerly waiting. Thank you. Namasthe.

  ReplyDelete
 5. unable to download this book, please uploading this book. it will more each and everone need now a days

  ReplyDelete

Post a comment

Popular Posts