మనుస్మృతి | Manusmruthi Telugu PDF Book Download

మనిషి మనిషిగా బ్రతకటానికి, మనిషిగా ఎదగటానికి చాలా ముఖ్యమైన ధర్మాన్ని ప్రబోధించినవాటిలో వేదం తరువాత, మొదలు చెప్పదగినవి, ధర్మ శాస్త్రాలు ఆధర్మశాస్త్రాలలో అగ్రగణ్యమైనది మనుస్మృతి. ఒకసారి ధ్యాన నిమగ్నుడైన మనువును, బ్రహ్మదేవుని సమస్త సృష్ఠి ధర్మాలు తెలుపవలసిందిగా ప్రార్ధించిన ఋషిగణానికి, భృగుమహర్షిద్వారా వాటిని చెప్పించారు. అదే మనుస్మృతి .

మనుస్మృతి : Manusmruthi
Related Books :

manusmriti in telugu wikipedia, manu dharma sastram in telugu book, manusmriti pdf, manusmriti book in english pdf free download, manu dharma shastra in telugu wikipedia, manusmriti in kannada language, read manusmriti online, dharma shastra sanskrit pdf, manusmruthi pdf book download telugu, hindu temple guide.

Comments

Popular Posts