పతంజలి యోగ సూత్రాలు | Patanjali Yoga Sutralu Telugu PDF Book Download

మనసు తన సహజ శుద్ధావస్థను చేరటానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తుంటుంది . కాని ఇంద్రియాలు మాత్రం మనసును బయటకు లాగుతూ ఉంటాయి . మనసు ఇలా ఇంద్రియాల ద్వారా బయటకు వెళ్లకుండా నిరోధించటమే మనోనిగ్రహం . మనసును నిగ్రహించి , ఆత్మలో లయం చేయటానికి, అంతర్మఖం చేయవలసి ఉంటుంది . ఇదే యోగం అంటే .


పతంజలి యోగ సూత్రాలు : Patanjali Yoga Sutralu
Related Books :

 patanjali ashtanga yoga in telugu pdf, yoga asanas in telugu pdf free download, yoga poses in telugu pdf, essay on yoga in telugu, patanjali meaning in telugu, yoga wikipedia in telugu, yoga images in telugu, father of yoga in telugu, patanjali yoga sutralu telugu pdf book download, patanjali sutralu telugu.

Comments

Post a comment

Popular Posts